Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

КАФЕДРАЛЬНІ НДР, що виконуються у 2022 році


НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ


1. Кафедра гірничої інженерії та освіти: Впровадження технології віртуальної реальності в навчальний процес напряму «Гірництво».

2. Кафедра відкритих гірничих робіт: Наукові основи відкритої розробки залізорудних родовищ.

3. Кафедра транспортних систем і технологій: Історичний розвиток гірничотранспортних систем і технологій в діяльності наукової школи рудникового транспорту НТУ «Дніпровська політехніка».

4. Кафедра екології та технологій захисту навколишнього середовища:Обгрунтування заходів з ресурсозбереження та підвищення рівня екологічної безпеки промислових та урбанізованих територій.

5. Кафедра охорони праці та цивільної безпеки: Розробка системи безпечної праці на гірничодобувному підприємстві на основі ергономічного критерію.

6. Кафедра фізичного виховання: Освітні ефекти фізичної культури в системі компетентностей здобувачів вищої освіти.

7. Спортивні ігри та методика у технічному університеті.


ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ

ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ


8. Кафедра електропривода: Дослідження специфіки роботи силових перетворювачів тиристорних електроприводів з метою формування професійних знань бакалаврів спеціальності 141-«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

9. Кафедра електротехніки: Створення сучасного навчально-методичного та інформаційного забезпечення навчального процесу з дисциплін кафедри електротехніки.

10. Дослідження статичних та динамічних характеристик асинхронних вітрогенераторів подвійного живлення.

11. Кафедра електроенергетики:Розробка концептуальних моделей електроенергетичних систем з розподіленою генерацією в умовах воєнних та техногенних ризиків.

12. Кафедра автоматизації та приладобудування: Підвищення якості і підготовки бакалаврів і магістрів за спеціальностями 151 «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології і 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» на основі розробки і впровадження в навчальний процес інтернет технологій».

13. Кафедра перекладу: Лінгвокультурологічні і когнітивно-дискурсивні дослідження у перекладі та у методиці викладання перекладу.

14. Інноваційні підходи до організації мовної та перекладацької підготовки сучасних фахівців у дослідженнях зарубіжних науковців та перспективи їх впровадження у ЗВО України.


ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ


15. Кафедра інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії:Моделі й інформаційні технології обробки та аналізу даних в складних комп'ютерних системах і мережах.

16. Кафедра системного аналізу і управління: Розробка нових мобільних інформаційних технологій для ідентифікації особи та класифікації об'єктів навколишнього світу.

17. Задачі моделювання, оптимізації та прийняття рішень в складних системах різної природи.

18. Кафедра ПЗКС. Методи, моделі та технології обробки даних в комп'ютерних системах загального та спеціального призначення.

19. Кафедра безпеки інформації та телекомунікацій: Дослідження методів підвищення ефективності автоматизованого керування тепловою роботою агрегатів великої потужності промислового та побутового призначення.НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ


20. Кафедра економічного аналізу та фінансів: Удосконалення механізмів розвитку фінансового ринку в умовах FinTech трансформації.

21. Кафедра маркетингу. Управління цифровим маркетингом і е-логістикою високотехнологічних і сервісних підприємств України.

22. Кафедра міжнародних відносин і аудиту: Трансформація системи міжнародних відносин у першій чверті ХХ1 ст.

23. Українсько-американські відносини на сучасному етапі.

24. Особливості та динаміка сучасних міжнародних відносин.

25. Аналітичне забезпечення управління сек'юритизацією активів.

26. Трансформаційні процеси в обліку і контроль в умовах цифровізації економічних відносин.

27. Актуальні обліково-правові аспекти обліку та оподаткування.

28. Методологія аналізу і аудиту підприємств з видобутку корисних копалин.

29. Науково-методичні основи облікового відображення цифрових операцій.

30. Методологія обліку і аудиту товарів та їх реалізації.

31. Кафедра економіки та економічної кібернетики: Розробка науково обгрунтованих методів зменшення ризиковості фінансових операцій.

32. Кафедра туризму та економіки підприємства: Соціальна відповідальність у системі підприємницької діяльності.

33. Поведінкова економіка як основа прийняття управлінських рішень

суб' єктами економічних відносин.

34. Креативний потенціал як основа інноваційного розвитку промислових підприємств.ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ


35. Кафедра менеджменту: Розвиток науково-методичної бази менеджменту організацій в умовах сучасних глобалізаційних викликів.

36. Кафедра прикладної економіки, підприємництва та публічного управління: Інвестиційно-інноваційна складова економічного розвитку

підприємств та регіонів.

37. Кафедра економічної теорії та міжнародних економічних відносин: Соціально-економічний розвиток в умовах четвертої промислової революції.

38. Кафедра іноземних мов: Розвиток ключових компетентностей фахівців ХХ1 сторіччя у контексті іншомовної підготовки.ФАКУЛЬТЕТ ПРИРОДНИЧИХ НАУК ТА ТЕХНОЛОГІЙ


39. Кафедра прикладної математики: Розробка чисельно-аналітичних підходів до розв’язання задач гірничого виробництва.

40. Кафедра геофізичних методів розробки. Розробка та вдосконалення освітньо-професійної програми вищої освіти «Геофізика» для другого рівня за спеціальністю 103 «Науки про Землю».

41. Кафедра гідрогеології та інженерної геології: Розвиток наук про Землю в умовах трансформації сировинно-ресурсної галузі.

42. Кафедра геології та розвідки родовищ корисних копалин: Обґрунтування перспектив комплексного використання надр у межах залізорудних районів Середньопридніпровського мегаблоку Українського щита.

43. Кафедра загальної і структурної геології: Петрологія археологічних об’єктів кам’яної сировини Середнього Подніпров'я.

44. Кафедра нафтогазової інженерії та буріння: Розробка методичних основ гідромеханічного буріння свердловин різного призначення.

45. Кафедра нафтогазової інженерії та буріння: Буріння свердловин на воду.

46. Кафедра хімії: Розробка комунікаційної навчально-інформаційної системи процесу навчання за спеціальністю «Хімічні технології та інженерія на період 2020-2022 рр.».НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ГУМАНІТАРНИХ І СОЦІАЛЬНИХ НАУК


47. Кафедра публічного права: Правові засади протидії кримінальним правопорушенням у публічній сфері.

48. Кафедра цивільного, господарського та екологічного права: Створення пакету сучасної довідникової навчальної бази з дисциплін, що викладаються на кафедрі, у відповідності до нових стандартів вищої освіти підготовки бакалаврів і магістрів спеціальності 081 «Право».

49. Реалізація та захист майнових та немайнових прав приватної особи.

50. Трансформація й удосконалення правового регулювання справляння місцевих сборів.

51. Кафедра філософії і педагогіки: Людина та суспільство у вимірах соціокультурної трансформації.

52. Кафедра історії та політичної теорії: Соціальна, економічна та культурна еволюція Степової України протягом Нової та Новітньої доби.

53. Кафедра філології та мовної комунікації: Інноватика в навчанні й викладанні філологічних дисциплін.МЕХАНІКО-МАШИНОБУДІВНИЙ ФАКУЛЬТЕТ


54. Кафедра гірничої механіки: Розробка та обгрунтування технічних рішень щодо підвищення ефективності та безпеки експлуатації енергомеханічних комплексів гірничих підприємств.

55. Кафедра інжинірингу та дизайну в машинобудуванні: Розробка науково-методичних положень викладання інжинірингових дисциплін з метою оновлення курсу підготовки магістрів спеціальності 133 «Галузеве машинобудування».

56. Кафедра автомобілів та автомобільного господарства: Розробка науково-методичних положень з фахових дисциплін освітньої програми «Автомобільний транспорт».

57. Кафедра управління на транспорті: Обгрунтування раціональних параметрів експресного режиму руху на міських автобусних маршрутах.

58. Кафедра будівельної, теоретичної та прикладної механіки: Розробка навчально-методичного забезпечення навчального процесу за дисциплінами кафедри.

59. Кафедра технологічного інжинірингу переробки матеріалів: Розробка навчального посібника «Метрологія та технічне регулювання».

60. Кафедра конструювання технічної естетики та дизайну:

Формування екосвідомості здобувачів інженерних спеціальностей методом дизайн мислення.

61. Кафедра технології машинобудування та матеріалознавства: Створення комплексу навчальних матеріалів для самостійної підготовки на вступ до аспірантури.ФАКУЛЬТЕТ АРХІТЕКТУРИ, БУДІВНИЦТВА ТА ЗЕМЛЕУСТРОЮ


62. Кафедра геодезії: Дослідження просторової стабільності об'єктів монументального мистецтва у м. Дніпро (поблизу корпусів НТУ «ДП»).

63. Кафедра будівництва, геотехніки і геомеханіки:Розроблення освітньої програми та навчально-методичних матеріалів для підготовки бакалаврів зі спеціальності 191 «Архітектура та містобудування».

64. Кафедра маркшейдерії: Розробка освітньо-професійної програми підготовки магістрів спеціальності 184 «Гірництво» за професійним спрямуванням «Маркшейдерська справа».

65. Кафедра фізики: Вивчення електронних процесів за класичною теорією, що відбуваються в напівпровідниках і напівпровідникових пристроях та електрооптичні ефекти в світлодіодах і волоконних світловодах для пристроїв оптоелектроніки.НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ


66. Кафедра державного управління і місцевого самоврядування: Цифрова трансформація публічного управління.

67. Забезпечення стійкості, ревіталізації та розвитку територій і громад в Україні.© 2006-2023 Інформація про сайт