Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

КАФЕДРАЛЬНІ НДР, що виконуються у 2023 році

 НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ


1. Кафедра гірничої інженерії та освіти: Впровадження технології віртуальної реальності в навчальний процес напряму «Гірництво».           22 – 24

2. Кафедра відкритих гірничих робіт: Наукові основи відкритої розробки залізорудних родовищ.           22 – 25

3. Кафедра транспортних систем і технологій: Історичний розвиток гірничотранспортних систем і технологій в діяльності наукової школи рудникового транспорту НТУ «Дніпровська політехніка».           22 – 23

4. Кафедра екології та технологій захисту навколишнього середовища: Обгрунтування заходів з ресурсозбереження та підвищення рівня екологічної безпеки промислових та урбанізованих територій.           20 – 23н

5. Кафедра охорони праці та цивільної безпеки:  Удосконалення процесу керування професійними ризиками: процедура  ідентифікації  небезпечних    чинників.           23–24

6. Кафедра фізичного виховання: Освітні ефекти фізичної культури в системі компетентностей  здобувачів вищої освіти.           22 – 24н

                                                                               

ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ

ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ


7. Кафедра електротехніки: Створення сучасного навчально-методичного та інформаційного забезпечення навчального процесу з дисциплін  кафедри електротехніки.           21 - 23

8. Дослідження статичних та динамічних характеристик асинхронних вітрогенераторів  подвійного живлення.           22 – 23

9. Наукове обгрунтування змісту освітньо-професійної програми «Цифрові системи керування енергетичними ресурсами та технологіями» спеціальності 174 - Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка.           23 - 24

10. Кафедра електроенергетики: Розробка концептуальних моделей електроенергетичних систем з розподіленою генерацією в умовах        воєнних та техногенних ризиків.           22 – 25н

11. Кафедра перекладу: Лінгвокультурологічні і когнітивно-дискурсивні дослідження у перекладі та у методиці викладання перекладу.           22 – 26н

12. Інноваційні підходи до організації мовної та перекладацької підготовки сучасних фахівців у дослідженнях зарубіжних науковців та перспективи їх впровадження у ЗВО України.           22 - 24


ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ


13. Кафедра інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії: Моделі й інформаційні технології обробки та аналізу даних в складних комп'ютерних системах і мережах.           22 - 24н

14. Кафедра системного аналізу і управління: Розробка нових мобільних інформаційних технологій для ідентифікації  особи та класифікації об'єктів навколишнього світу.           23 – 25н

15. Задачі аналізу, моделювання та оптимізації технологічних процесів у складних системах різної природи.           23 – 25н

16. Кафедра програмного забезпечення комп'ютерних систем:

Методи, моделі та технології обробки даних в комп'ютерних системах загального та спеціального призначення.           21 –.24н

17. Високопродуктивні багатопроцесорні системи: особливості конструювання, дослідження оцінок ефективності, застосування до розв' язування прикладних задач.           22 – 25н

18. Кафедра безпеки інформації та телекомунікаці:          Дослідження методів підвищення ефективності автоматизованого керування тепловою роботою агрегатів великої потужності промислового та побутового призначення.           22 – 23н


НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ


19. Кафедра економічного аналізу та фінансів:           Трансформація національної фінансової моделі післявоєнного відновлення України відповідно до Європейської зеленої концепції.           23 – 25н

20. Кафедра міжнародних відносин і аудиту:  Трансформація системи міжнародних відносин у першій чверті ХХ1 ст.           21 – 24н

21. Теоретико-методологічні основи облікового відображення цифрових операцій.           22 – 27н

22. Українсько-американські відносини на сучасному етапі.           21 – 24н

23. Особливості та динаміка сучасних міжнародних відносин.           21 – 24н

24. Методологічні та правові аспекти обліку й оподаткування в сучасних умовах господарювання.           23 – 25н

25. Трансформаційні процеси в обліку і контроль в умовах цифровізації економічних відносин.           19 – 23н

26. Кафедра економіки та економічної кібернетики: Розробка науково обгрунтованих методів зменшення ризиковості фінансових операцій.           21 – 24н

27.     Методологія обліку і аудиту товарів та їх реалізації.           22 - 25н

28. Кафедра туризму та економіки підприємства: Організаційно-економічне забезпечення розвитку туристично-рекреаційних територій на засадах євроінтеграції.           23 – 25н


ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ

            

29. Кафедра менеджменту:  Розвиток науково-методичної бази менеджменту організацій в умовах сучасних глобалізаційних викликів.           22 – 24н

30. Кафедра прикладної економіки, підприємництва та публічного управління: Інвестиційно-інноваційна складова економічного розвитку підприємств та регіонів.           22 - 24н

31. Кафедра економічної теорії та міжнародних економічних відносин: Соціально-економічний розвиток в умовах четвертої промислової революції.           21 – 23н

32. Кафедра іноземних мов:   Навчання іноземним мовам в університеті в надзвичайних ситуаціях.           23-25


ФАКУЛЬТЕТ ПРИРОДНИЧИХ  НАУК ТА ТЕХНОЛОГІЙ


33. Кафедра прикладної математики:    Розробка математичних моделей прикладних задач в галузі гірництва.           23 - 25н

34. Кафедра геофізичних методів розробки: Розробка та вдосконалення освітньо-професійної програми вищої освіти  «Геофізика» для другого рівня за спеціальністю 103 «Науки про Землю».           21 - 24

35. Кафедра гідрогеології та інженерної геології: Розробка, започаткування та вдосконалення освітньо-професійної програми вищої освіти «Водні ресурси та геобезпека» спеціальності 103 Науки про Землю.           23 – 26                                     

36. Кафедра геології та розвідки родовищ корисних копалин: Обґрунтування перспектив комплексного використання надр у межах залізорудних районів Середньопридніпровського мегаблоку Українського щита.           22 – 24н

37. Кафедра загальної і структурної геології: Петрологія археологічних об’єктів кам’яної сировини Середнього Подніпров'я.           22 – 23н

38. Кафедра нафтогазової інженерії та буріння: Розробка методичних основ гідромеханічного буріння  свердловин різного призначення.           21 – 23н

39. Кафедра нафтогазової інженерії та буріння:      Буріння свердловин на воду.           21 – 23н

40. Кафедра хімії: Основи технології отримання альтернативних джерел палива.           23 – 26н

                                                           

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ГУМАНІТАРНИХ І СОЦІАЛЬНИХ НАУК


41. Кафедра публічного права:    Правове регулювання публічних суспільних відносин у сфері забезпечення реалізації концепції сталого розвитку України.           23 - 25

42. Кафедра цивільного, господарського та екологічного права:

Реалізація  та захист майнових та немайнових прав приватної особи.           20 – 23н

43. Трансформація й удосконалення правового регулювання справляння місцевих сборів.           20 - 23н

44. Кафедра філософії і педагогіки: Людина та суспільство у вимірах соціокультурної трансформації.           22 – 24н

45. Філософсько-антропологічний дискурс в ціннісно-світоглядному вимірі сучасності.           23 - 25

46. Кафедра історії та політичної теорії: Соціальна, економічна та культурна еволюція Степової України протягом Нової та Новітньої доби.           22 – 24н

47. Кафедра філології та мовної комунікації:          Українська словесність: комунікативно-інтерпретаційний вимір.           23 – 24                   

                  

МЕХАНІКО-МАШИНОБУДІВНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

            

48. Кафедра інжинірингу та дизайну в машинобудуванні: Розробка науково-методичних положень викладання інжинірингових дисциплін з метою оновлення курсу підготовки магістрів спеціальності 133 «Галузеве машинобудування».           22 – 24

49. Розвиток  теорії  обгрунтування і вибору конструктивних та

технологічних параметрів технічних об'єктів галузевого машинобудування.           23 – 25н

50. Кафедра автомобілів та автомобільного господарства: Розробка науково-методичних положень з фахових дисциплін освітньої програми «Автомобільний транспорт».           21 – 23

51. Кафедра управління на транспорті:          Обгрунтування раціональних параметрів експресного режиму руху на міських автобусних маршрутах.           22 – 25н

52. Кафедра механічної та біометричної інженерії: Розробка навчально-методичного забезпечення навчального процесу за дисциплінами кафедри.           22 – 24

53. Кафедра конструювання технічної естетики та дизайну:

Формування екосвідомості здобувачів інженерних спеціальностей методом дизайн мислення.           22 – 24н

54. Кафедра технології машинобудування та матеріалознавства: Створення пакету сучасної довідникової навчальної бази з дисциплін спеціальності 131 Прикладна механіка.           23 – 25


ФАКУЛЬТЕТ АРХІТЕКТУРИ, БУДІВНИЦТВА ТА ЗЕМЛЕУСТРОЮ

            

55. Кафедра геодезії: Дослідження просторової стабільності об'єктів монументального мистецтва у м. Дніпро (поблизу корпусів НТУ «ДП»).           21 – 23н

56. Кафедра будівництва, геотехніки і геомеханіки: Розроблення освітньої програми та навчально-методичних матеріалів для підготовки бакалаврів зі спеціальності 191 «Архітектура та містобудування».           22 – 24

57. Кафедра фізики: Вивчення електронних процесів за класичною теорією, що відбуваються  в напівпровідниках і напівпровідникових пристроях та електрооптичні ефекти в світлодіодах і волоконних світловодах  для пристроїв оптоелектроніки.           22 – 23

58.  Композиційні нановуглецеві електролітичні покриття.           23 – 25н


НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

          

59. Кафедра державного управління і місцевого самоврядування: Цифрова трансфомація  публічного управління.           22 – 24н

60. Забезпечення стійкості, ревіталізації та розвитку територій і громад в Україні.           22 – 24н


Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт