Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

КАФЕДРАЛЬНІ НДР – 2019


ІНСТИТУТ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ


1. Кафедра гірничої інженерії та освіти: Створення технології дистанційного навчання для навчальних дисциплін напряму «Гірництво».

2. Кафедра відкритих гірничих робіт: Розробка наукових засад використання безвибухових та екологобезпечних технологій видобування нерудних корисних копалин.

3. Кафедра транспортних систем і технологій: Розробка комплексу навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін спеціальності 185 «Нафтогазова інженерія та технології».

4. Кафедра екології та технологій захисту навколишнього середовища: Розробка заходів з поліпшення екологічної ситуації та підвищення рівня екологічної безпеки у гірничодобувних регіонах.

5. Кафедра охорони праці та цивільної безпеки: Розвиток теорії конструювання.

6. Кафедра фізичного виховання та спорту: Валеологічні основи фізичного виховання студентів.ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОЕНЕГЕТИКИ


ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ


7 Кафедра електропривода: Дослідження специфіки електроприводів змінного струму з метою розробки енергоефективних законів керування .

8. Кафедра електротехніки: Обґрунтування змісту та розробка мультимедійного забезпечення дисциплін кафедри.

9. Кафедра електроенергетики: Розробка програмного забезпечення для навчальних дисциплін кафедри нової спеціальності 141

«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

10. Кафедра перекладу: Компетентнісний підхід до навчання перекладу як центральної ланки двомовної міжкультурної комунікації.

11. Кафедра автоматизації та приладобудування: Підвищення якості практичної підготовки бакалаврів і магістрів за спеціальностями 123 «Комп'ютерна інженерія» і 151 «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології на основі розробки і впровадження в навчальний процес сучасних комп'ютерних систем.


ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ


12. Кафедра безпеки інформації та телекомунікацій і кафедра ПЗКС: Розробка та впровадження сучасних засобів дистанційного навчання та діагностики знань з дисциплін галузі 12 Інформаційні технології спеціальності

125 «Кібербезпека».

13. Кафедра системного аналізу і управління: Розробка системи підтримки прийняття рішень диспетчером вугільної шахти.

14. Кафедра автоматизації та комп’ютерних систем: Підвищення якості практичної підготовки бакалаврів і магістрів за спеціальностями 123 «Комп'ютерна інженерія» і 151 «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології на основі розробки і впровадження в навчальний процес сучасних комп'ютерних систем.

15. Кафедра інформаційних систем та технологій: Розроблення і впровадження методики викладання курсів за спеціальністю 126 «Інформаційні системи та технології»


ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ


ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ


16. Кафедра економічного аналізу та фінансів Удосконалення фінансового механізму інтенсифікації розвитку гірничо-металургійного комплексу України.

17. Кафедра маркетингу: Маркетингове управління ресурсами підприємства .

18. Кафедра обліку і аудиту та кафедра економіки підприємства:

Міжнародні економічні відносини країн світу у галузях промисловості.

19. Кафедри обліку і аудиту : Проблеми обліку і оподаткування в Україні та шляхи їх вирішення.

20. Теоретичні аспекти здійснення обліку віртуальних грошових коштів.

21. Методологія аудиту і аналізу суб'єктів галузі спільного інвестування.

22. Аналітичне забезпечення управління сек'юритизацією активів.

23. Міжнародна інтеграція та стратегії модернізації у сфері вищої освіти.

24. Трансформаційні процеси в обліку і контроль в умовах цифровізації економічних відносин.

25. Актуальні обліково-правові аспекти обліку та оподаткування.

26. Транснаціональні корпорації добувної галузі як фактор національної та міжнародної безпеки у глобальному розвитку.

27. Кафедра економіки та економічної кібернетики : Розробка адекватних методів економічного заохочення персоналу для підвищення продуктивності його роботи у видобувних та машинобудівних підприємств.

28. Автоматичне керування та моделювання процесів рудопідготовки в технології збагачення руди.

29. Кафедра туризму та економіки підприємства: Вплив корпоративної синергії та комплексного використання сировини на економіку асоційованого гірничо-збагачувального підприємств .

30. Формування екологічної відповідальності промислових підприємств великих холдингів.

31. Інтеграція України у світовий ринок туристичних послуг.

32. Забезпечення конкурентоспроможності промислового підприємства за рахунок вдосконалення людського капіталу.

33. Інноваційний розвиток підприємств туристичної сфери в кіберпросторі.


ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ


34. Кафедра менеджменту: Наукові засади розвитку добувних та переробних підприємств України на основі 3 R (reduce, reuse, recycle) моделі економік.

35. Кафедра прикладної економіки, підприємництва та публічного управління: Економічні та управлінські засади підвищення спроможності територіальних громад як інтегрованого результату діяльності суб'єктів публічної сфери та підприємництва.

36. Кафедра економічної теорії та міжнародних економічних відносин: Інституціональні фактори соціально-економічного розвитку суспільства.

37. Розробка навчально-методичного забезпечення спеціальності «Міжнародні економічні відносини».

38. Кафедра іноземних мов: Реалізація компетентнісного підходу в навчанні іноземних мов


ГЕОЛОГОРОЗВІДУВАЛЬНИЙ ФАКУЛЬТЕТ


39. Кафедра вищої математики: Розробка методів математичного моделювання в задачах гірничого виробництва .

40. Розробка та впровадження в навчальний процес інформаційно-комунікаційних та компетентнісних засобів навчання стосовно фахових спеціальностей.

41. Кафедра гідрогеології та інженерної геології: Розвиток наук про Землю в умовах трансформації сировино-ресурсної галузі.

42. Кафедра геології та розвідки родовищ корисних копалин: Удосконалення навчальних програм дисциплін у відповідності до нових стандартів вищої освіти підготовки бакалаврів та магістрів спеціальності 103 «Науки про Землю» спеціалізації «Геологія» (2 – 6 курси).

43. Вивчення токсичних та потенційно токсичних елементів у вугільних пластах Павлоград-Петропавлівського геолого-промислового району Донбасу .

44. Кафедра загальної та структурної геології: Аналіз структурно-речовинного складу геосайтів Дніпровського, Криворізького, Бердянського, Кам'янець-Подільського та Сколівського полігонів України як об'єктів

45. Кафедра нафтогазової інженерії та буріння копалин: Ліквідація поглинання промивальної рідини в бурових свердловинах термопластичними матеріалами.

46. Російсько-українсько-англійський словник з буріння свердловин.

47. Рукопис навчального посібника « Буріння свердловин на нафту та газ»

Facebook Messeng

48. Рукопис навчального посібника «Методи та засоби комп'ютерних технологій ».

49. Кафедра хімії: Хімічні та біохімічні технології очищення промислових стічних вод.

50. Кафедра геофізичних методів розвідки: Дослідження закономірностей в розподілі токсичних та потенційно токсичних елементів у вугільних пластах Красноармійького геолого-промислового району Донбасу.ІНСТИТУТ ГУМАНІТАРНИХ І СОЦІАЛЬНИХ НАУК


51. Кафедра публічного права: Кримінально-правові, кримінологічні та кримінально-процесуальні засади протидії правопорушенням у сфері використання надр.

52. Кафедра цивільного, господарського та екологічного права: Проблеми правового режиму об'єктів природоресурсних, господарських та гірничих відносин.

53. Кафедра філософії та педагогіки: Культура і питання комунікації світоглядів.

54. Кафедра історії та політичної теорії: Наддніпрянська Україна у ХYШ – ХХ ст.:культура, освіта, наука.

55. Кафедра філології та мовної комунікації: Дискурсивні практики в мові та літературі


МЕХАНІКО-МАШИНОБУДІВНИЙ ФАКУЛЬТЕТ


56. Кафедра гірничої механіки: Розробка теорії та методів для забезпечення інтенсифікації роботи гірничотранспортного обладнання в умовах тривалої експлуатації.

57. Кафедра інжинірингу та дизайну в машинобудуванні: Розробка науково- методичних положень викладання інжинірингових дисциплін з метою оновлення курсу професійного циклу спеціальностей 133 «Галузеве машинобудування за освітньо-професійною програмою «Комп'ютерний інжиніринг у машинобудуванні»

58. Кафедра автомобілів та автомобільного господарства: Розробка науково-методичних положень з дисциплін спеціалізації «Автомобілі та автомобільне господарство» спеціальності 274 «Автомобільний транспорт».

59. Кафедра управління на транспорті: Науково-технічне обґрунтування заходів щодо підвищення ефективності організації руху поїздів. М-387

60. Кафедра будівельної, теоретичної та прикладної механіки: Розробка науково-методичного забезпечення викладання дисциплін освітньої програми «Ліфтові системи та промислове вантажопідйомне обладнання» спеціальності 132 «Матеріалознавство» .

61. Кафедра технологічного інжинірингу переробки матеріалів: Удосконалення навчальних програм дисциплін у відповідності до нових стандартів вищої освіти підготовки бакалаврів та магістрів спеціальності 184 «Гірництво» спеціалізації «Збагачення корисних копалин» та «Якість, стандартизація та сертифікація мінеральної сировини».

62. Кафедра конструювання технічної естетики і дизайну: Обґрунтування матеріалу та його параметрів для віброізоляції важконавантажених вузлів дезінтеграційного обладнання.

63. Кафедра технології машинобудування та матеріалознавства:

Створення пакета сучасної довідково-методичної бази з дисциплін спеціальностей 131 «Прикладна механіка» і 132 «Матеріалознавство».


ФАКУЛЬТЕТ БУДІВНИЦТВА


64. Кафедра геодезії: Розроблення стандартів вищої освіти з підготовки магістрів спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» (спеціалізація «Землеустрій та кадастр « та «Інженерна геодезія».

65. Кафедра будівництва, геотехніки і геомеханіки: Розробка навчально-методичних матеріалів для спеціальності 192»Будівництво та цивільна інженерія» (для іноземних громадян).

66. Кафедра маркшейдерії: Закономірності деформування виробок зоні впливу очисних робіт в умовах слабких бокових порід.

67. Кафедра фізики: Створення для студентів технічних вузів циклу лабораторних робіт фізичного практикуму по розділу «Фізика напівпровідників».

© 2006-2022 Інформація про сайт