Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

КАФЕДРАЛЬНІ НДР – 2018

 

                                         ГІРНИЧИЙ ФАКУЛЬТЕТ                                        

 

1. Кафедра підземної розробки родовищ: Аналітико-експериментальні дослідження стійкості гірничих виробок.

2. Кафедра відкритих гірничих робіт: Розробка наукових засад використання безвибухових та екологобезпечних технологій видобування нерудних корисних копалин.

3. Кафедра транспортних систем і технологій: Розробка комплексу навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін спеціальності 185 «Нафтогазова інженерія та технології».

4. Кафедра екології та технологій захисту навколишнього середовища: Розробка заходів з поліпшення екологічної ситуації та підвищення рівня екологічної безпеки у гірничодобувних регіонах.

5. Кафедра аерології та охорони  праці: Розробка рекомендацій щодо вибору засобів індивідуального захисту працюючих.

6. Кафедра фізичного виховання: Валеологічні основи фізичного виховання студентів.

 

ГЕОЛОГОРОЗВІДУВАЛЬНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

7. Кафедра вищої математики: Розробка методів математичного моделювання в задачах гірничого виробництва.

8. Розробка та впровадження в навчальний процес інформаційно-комунікаційних та компетентнісних засобів навчання стосовно фахових спеціальностей.

9. Кафедра гідрогеології та інженерної геології: Сучасні  проблеми забезпечення водними ресурсами у контексті техногенних змін навколишнього середовища та викладання дисциплін екологічного спрямування.  

10. Кафедра геології та розвідки родовищ корисних копалин: Удосконалення навчальних програм дисциплін у відповідності до нових стандартів вищої освіти підготовки бакалаврів та магістрів спеціальності 103 «Науки про Землю» спеціалізації «Геологія» (2 – 6 курс).

11. Кафедра загальної і структурної геології: Вивчення структурно-речовинних характеристик об’єктів спостережень з метою реконструкції геологічних процесів, що їх утворили, розробка оптимальної методики проведення навчальних геологічних практик у межах Приазовського  полігону .                    

12. Вивчення токсичних та потенційно токсичних елементів у вугільних пластах Павлоград-Петропавлівського геолого-промислового району Донбасу .

13. Кафедра геоінформаційних систем: Розробка і впровадження методичного та інформаційного забезпечення спеціалізованих курсів геоінформаційної спрямованості.

14. Кафедра техніки розвідки родовищ корисних копалин: Рукопис навчального посібника «Основи технічної творчості» .

15. Експлуатація і ремонт бурових свердловин на рідкі і газоподібні корисні копалини.

16.  Методичні вказівки до практичних занять по курсу «Вибійні врубові машини».

17. Методичні матеріали «Буріння свердловин . Методичні рекомендації до лекційних занять для студентів спеціальності 184 «Гірництво» англійською мовою.

18. Ліквідація поглинання промивальної рідини в бурових свердловинах термопластичними матеріалами.

19. Кафедра геофізичних методів розвідки: Вивчення зсувних процесів на відвалах діючих гірничо-збагачувальних комбінатів методами електророзвідки.

20.. Кафедра  хімії: Хімічні та біохімічні технології очищення промислових стічних вод.

 

ФАКУЛЬТЕТ БУДІВНИЦТВА

 

21. Кафедра геодезії: Розроблення стандартів вищої освіти з підготовки студентів спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр.

22. Кафедра будівництва і геомеханіки: Розробка ОКХ і ОПП для магістрів спеціальності «Гірниче та промислове будівництво».

23.  Кафедра  маркшейдерії:  Закономірності деформування виробок у зоні впливу очисних робіт в умовах слабких бокових порід.

24. Кафедра фізики: Створення для студентів технічних вузів циклу лабораторних робіт фізичного практикуму по розділу «Фізика напівпровідників».

 

МЕХАНІКО-МАШИНОБУДІВНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

25. Кафедра гірничої механіки: Розробка теорії та методів для забезпечення інтенсифікації роботи гірничотранспортного обладнання в умовах тривалої експлуатації.

26. Кафедра гірничих машин та інжинірингу: Розробка науково-методичних положень з викладання дисциплін спеціалізації «Комп’ютерний інжиніринг гірничого устаткування».

27. Кафедра автомобілів та автомобільного господарства: Розробка науково-методичних положень з дисциплін спеціалізації «Автомобілі та автомобільне господарство»  спеціальності 274 «Автомобільний транспорт».

28. Кафедра управління на транспорті: Науково-технічне обґрунтування заходів щодо підвищення ефективності організації руху поїздів.

29 Кафедра будівельної, теоретичної та прикладної механіки: Дослідження, аналіз та розробка науково-методичних засобів для викладання дисциплін кафедри.

30. Кафедра збагачення корисних копалин: Удосконалення навчальних програм дисциплін у відповідності до нових стандартів вищої освіти підготовки бакалаврів та магістрів спеціальності 184 «Гірництво» спеціалізації «Збагачення корисних копалин» та «Якість, стандартизація  та сертифікація мінеральної сировини».

31. Кафедра основ конструювання механізмів і машин: Розробка інтерактивного інформаційного забезпечення дисципліни «Інформатика» для студентів технічних спеціальностей при формуванні професійних компетент- ностей фахівців.

32.  Кафедра технології гірничого машинобудування: Створення пакета сучасної довідникової навчальної бази з нормативних технологічних дисциплін кафедри.

.

ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

 

33. Кафедра кримінального права та кримінології: Кримінально-правові, кримінологічні та кримінально-процесуальні засади протидії правопорушенням у сфері використання надр.

34. Кафедра цивільного, господарського та екологічного права: Проблеми правового режиму об'єктів природо-ресурсних, господарських та гірничих відносин.

35. Кафедра конституційного та адміністративного права Адміністративна відповідальність за екологічні правопорушення.

36. Кафедра філософії: Гуманітарне знання у викликах сучасності.

37. Кафедра історії та політичної теорії: Суспільно-політичне та культурне життя південноукраїнських земель у період модерної та новітньої історії.

 

ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

 

38. Кафедра електропривода: Дослідження специфіки задач та методів оптимізації електромеханічних систем з метою формування професійних знань фахівців спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка».

39. Кафедра  метрології та інформаційно-вимірювальних технологій: Науково-методологічні основи застосування сучасних інформаційно-вимірювальних технологій при здійсненні динамічних вимірювань у промисловості та обробці їх результатів.

40. Кафедра відновлюваних джерел енергії: Обґрунтування і розробка змісту та інформаційно-методичного забезпечення освітньої магістерської програми спеціалізації «Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії».

41. Кафедра систем електропостачання: Визначення та обґрунтування ня знань та умінь в переліку дисциплін кафедри нової спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка».

42. Кафедра перекладу: Лінгво-дидактичні аспекти професійної підготовки перекладів.

 

ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

 

43. Кафедри ПЗКС  безпеки інформації та  телекомунікацій: Розробка

 та впровадження сучасних засобів дистанційного навчання та діагностики знань з дисциплін галузі знань 12 Інформаційні технології спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення».

44. Кафедра системного аналізу і управління: Розробка автоматизованої системи вібророзпушувальної установки для розвантаження сипких змерзлих грузів.

45. Кафедра автоматизації та комп’ютерних систем:     Підвищення якості  практичної підготовки бакалаврів і магістрів за спеціальностями  123 «Комп'ютерна інженерія» і 151 «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології на основі розробки і впровадження в навчальний процес сучасних комп'ютерних систем.

 

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

46. Кафедра економічного аналізу та фінансів: Фінансовий механізм стимулювання інноваційно-технологічного розвитку інституалізованого суспільства.

47. Кафедра маркетингу: Маркетингове управління ресурсами підприємства .

48. Кафедра іноземних мов: Реалізація компетентнісного підходу в навчанні іноземних мов.

 49. Кафедра обліку і аудиту: Проблеми обліку і оподаткування в Україні та шляхи їх вирішення.

50. Кафедра обліку і аудиту  та економіки підприємства: Міжнародні  економічні відносини країн світу у галузях промисловості..

51. Забезпечення конкурентоспроможності промислового підприємства за рахунок вдосконалення людського капіталу.

52. Інтеграція України у світовий ринок туристичних послуг.

53. Формування екологічної відповідальності промислових підприємств великих холдингів.

54. Кафедра електронної економіки та економічної кібернетики : Розробка адекватних методів економічного заохочення персоналу для підвищення продуктивності його роботи у видобувних та машинобудівних підприємств.

55. Автоматичне керування та моделювання процесів рудопідготовки в технології збагачення руди.

56.  Кафедра економіки підприємства: Вплив корпоративної синергії та комплексного використання сировини на економіку асоційованого гірничо-збагачувального підприємств.

 

ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ

 

57. Кафедра менеджменту виробничої сфери: Теоретичні та прикладні засади стійкого розвитку добувних та переробних підприємств України.

58. Теоретико-методологічні аспекти розвитку систем логістичного управління в умовах трансформаційної економіки.

59. Кафедра прикладної економіки: Інвестиційний, організаційний та дистрибуційний аспекти  підприємницьких проектів освоєння нових родовищ корисних копалин.

60. Кафедра економічної теорії та основ підприємництва: Зовнішні та внутрішні фактори розвитку національної економіки України в умовах глобалізації.


© 2006-2020 Інформація про сайт