Dnipro University of Technology — Compliance with the Time

КАФЕДРАЛЬНІ НДР -  2016

 

ГІРНИЧИЙ ФАКУЛЬТЕТ

 

1. Кафедра підземної розробки родовищ:  Аналітико-експериментальні  дослідження стійкості гірничих виробок.

2. Кафедра  відкритих  гірничих    робіт:  Технологічні    основи екологозберігаючої  відкритої розробки нерудних  родовищ  корисних копалин.

3. Кафедра транспортних систем і технологій : Адаптація освітніх програм кафедри щодо стандартів дистанційного навчання.

4. Кафедра екології : Розробка заходів з полішення екологічної  ситуації та підвищення рівня екологічної  безпеки у гірничодобувних регіонах.

5.  Кафедра аерології та охорони  праці:  Підвищення ефективності протипилового індивідуального захисту працівників гірничих підприємств.

6. Кафедра фізичного виховання: Валеологічні основи фізичного виховання студентів.

 

ГЕОЛОГОРОЗВІДУВАЛЬНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

7. Кафедра вищої математики: Розробка чисельно-аналітичних методів для розв’язання задач гірничого виробництва.

8. Розробка та впровадження в навчальний процес  інтерактивних засобів навчання стосовно фахових спеціальностей.

9. Кафедра гідрогеології та інженерної геології : Сучасні  проблеми забезпечення водними ресурсами у контексті техногенних змін навколишнього середовища та викладання дисциплін екологічного спрямування.  

10. Кафедра геології та розвідки родовищ корисних копалин: Впровадження нових стандартів вищої освіти в навчальний процес підготовки геологів.

11. Кафедра загальної і структурної геології: Вивчення структурно-речовинних характеристик об’єктів спостережень з метою реконструкції геологічних процесів, що їх утворили, розробка оптимальної методики проведення навчальних геологічних практик у межах Приазовського  полігону .     

12. Кафедра мінералогії та петрографії: Закономірності розподілу токсичних елементів в робочих пластах Донбасу.

13. Кафедра геоінформаційних систем:    Розробка і впровадження методичного та інформаційного забезпечення спеціалізованих  курсів геоінформаційної спрямованості.

14.  Кафедра техніки розвідки родовищ корисних копалин: « Рукопис навчального посібника «Основи технічної творчості» .  

15.  Експлуатація і ремонт бурових свердловин на рідкі і газоподібні корисні копалини.

16.  Рукопис навчального посібника «Компютерні технології в бурінні».

17.  Методичні вказівки до практичних занять по курсу « Вибійні врубові машини».  

18. Складання та підготовка до друку  методичної розробки «Проектування технології спорудження свердловин із застосуванням подвійної бурильної колони».

19.  Методичний  посібник  з дисципліни «Геотехнології  гірництва» (Буріння свердловин).

20. Кафедра геофізичних методів розвідки: Вивчення зсувних процесів на відвалах діючих гірничо-збагачувальних комбінатів методами електророзвідки.

21. Кафедра  хімії : Наукові основи методичного забезпечення самостійного вивчення курсу «Хімія» в системі дистанційної освіти.

 

 

ФАКУЛЬТЕТ БУДІВНИЦТВА

 

22. Кафедра геодезії: Розроблення  стандартів вищої освіти з підготовки  студентів спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій»  за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр.

23.  Кафедра будівництва і геомеханіки: Розробка ОКХ і ОПП для магістрів спеціальності «Гірниче та промислове будівництво».

24. Кафедра  маркшейдерії:  Розробка освітніх магістерських програм спеціальності 184 «Гірництво» за спеціалізаціями «Маркшейдерські  роботи при видобутку  корисних копалин» та «Маркшейдерські роботи при будівни-  цтві та експлуатації міських підземних споруд»

25. Кафедра фізики:   Створення для студентів технічних вузів циклу лабораторних робіт фізичного практикуму з розділу «Фізика твердого тіла».

 

МЕХАНІКО-МАШИНОБУДІВНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

26. Кафедра гірничої механіки: Розробка та обгрунтування  технічних рішень з удосконалення  стаціонарних і транспортних комплексів гірничих підприємств.

27. Кафедра гірничих машин та інжинірингу:  Розробка науково-методичних положень з  викладання дисциплін  спеціалізації «Комп’ютерний   інжиніринг  гірничого устаткування».

28. Кафедра автомобілів та автомобільного господарства:  Розробка сучасних технологій і математичних моделей в галузі автомобільного транспорту.

29.  Кафедра управління на транспорті:   Науково-технічне  обгрунтування параметрів гідромеханічних  трансмісій нового  технічного рівня для сучасних самохідних машин.

30.  Кафедра будівельної, теоретичної та прикладної механіки: Дослідження, аналіз та розробка науково-методичних засобів для викладання дисциплін кафедри.

31. Кафедра збагачення корисних копалин: Розробка базового навчального посібника «Збагачення корисних копалин.  Процеси та технології» зі  спеціальності 7.05030301 «Збагачення корисних копалин».

32. Кафедра основ конструювання механізмів і машин: Розробка інтерактивного інформаційного забезпечення дисципліни «Інформатика» для студентів технічних спеціальностей при формуванні професійних компетент- ностей фахівців.

33.  Кафедра технології гірничого машинобудуванняСтворення пакета сучасної довідникової навчальної бази з нормативних технологічних дисциплін кафедри.

.

ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

 

34.  Кафедра кримінального права та кримінології: Забезпечення протидії правопорушенням в сфері безпеки виробництва  та екологічної безпеки.

35.  Кафедра цивільного та господарського права:  Актуальні проблеми систематизації екологічного, господарського та надрового законо -давства : ґенеза, досвід, перспективи.

36.  Кафедра конституційного та адміністративного права : Адміністративно-процесуальний примус : деякі загальні  проблеми дослід -ження та правового регулювання.

37. Кафедра філософії: Гуманітарне знання у викликах сучасності.

38.  Кафедра  історії та політичної теорії:     Суспільно-політичне та  культурне життя  південноукраїнських  земель у період модерної та новітньої історії.

 

ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

 

39.  Кафедра електропривода: Дослідження специфіки задач та методів оптимізації електромеханічних систем з метою формування професійних знань фахівців спеціальності 141 «Електроенергетика,  електротехніка та електромеханіка».

40. Кафедра  метрології та інформаційно-вимірювальних технологій: Розробка методів і засобів оцінки результатів динамічних вимірювань в промисловому та аграрному комплексах на основі  використання сучасних інформаційних та інформаційно-вимірювальних технологій.

41.  Кафедра відновлюваних джерел енергії: Обгрунтування  і розробка змісту та інформаційно-методичного забезпечення освітньої магістерської програми  спеціалізації «Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії».  

42.  Кафедра систем електропостачання:  Визначення та обгрунтува -ня знань та умінь в переліку дисциплін кафедри нової спеціальності 141« Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка».

43.  Кафедра перекладуЛінгво-дидактичні аспекти професійної підготовки перекладів.

    

    ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

 

44.    Кафедри  ПЗКС  та  безпеки  інформації  та  телекомунікацій:

Розробка та впровадження сучасних засобів дистанційного навчання та діагностики знань з дисциплін галузі знань 12 Інформаційні технології спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення».

45. Кафедра системного аналізу і управління: Розробка автоматизованої системи вібророзпушувальної установки для розвантаження сипких змерзлих грузів.

46.  Кафедра автоматизації та комп’ютерних систем: Підвищення  ефективності практичної підготовки бакалаврів і магістрів за спеціальнос -тями:  123 «Комп’ютерна інженерія» і 151 «Автоматизовані та комп’ютерно- інтегровані технології » на основі розробки і впровадження в навчальний процес  сучасних інформаційних   технологій.

 

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

47.  Кафедра економічного аналізу та фінансів: Удосконалення фінансових важелів забезпечення  стійкості розвитку національної  економіки в умовах глобалізації.

48. Кафедра маркетингу: Організація та забезпечення системи планування маркетингової діяльності промислового підприємства.

49. Кафедра обліку і аудиту: Удосконалення обліково-аналітичного забезпечення фінансово-господарської діяльності підприємств.

50.  Методологія обліку венчурної  діяльності як засіб реалізації концепції  інноваційного  розвитку держави.

51. Управління економічним розвитком регіонів України та формування регіональної політики.

52.  Удосконалення теоретико-методичних підходів аудиту фінансової звітності в Україні.

53. Розвиток обліку затрат підприємств у вуглевидобувній промисловості в умовах становлення євроінтегрованої економіки України.

54. Бухгалтерське обліково-аналітичне забезпечення створення комп’ютерних програм.

55.  Кафедра економіки підприємства: Управління ефективністю операційної діяльності підприємств за рахунок внутрішньогосподарських резервів.

56.  Вплив корпоративної синергії та комплексного використання сировини на економіку  асоційованого гірничо-збагачувального підприємств.

57. Забезпечення конкурентоспроможності промислового підприємства за рахунок вдосконалення людського капіталу.

58.    Інтеграція України у світовий ринок туристичних послуг.

59. Кафедра економічної  кібернетики та інформаційних технологій:   Визначення впливу економіко-математичних методів моделювання на діяльність  підприємств гірничо-металургійного  та машинобудівного комплексів.  

60.  Прогнозування соціально-економічних наслідків виробничої діяльності видобувних та машинобудівних підприємств.

 

 

ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ

 

61.   Кафедра  менеджменту  виробничої сфери:  Теоретичні  та  прикладні засади стійкого розвитку добувних та переробних підприємств України. 

62. Теоретико-методичні аспекти розвитку систем логістичного управління в умовах трансформаційної економіки.

63.   Кафедра прикладної економіки:  Наукова розробка інноваційних технологічних та управлінських рішень експлуатації родовищ корисних копалин та їх оптимізація за критеріями еколого-економічної ефективності.

64.  Інноваційні  інструменти капіталізації у забезпеченні ефективного розвитку суб’єктів господарювання.

65.    Кафедра іноземних  мов: Розвиток  комунікативних міждисціп -лінарних  компетенцій.

66.  Кафедра  економічної теорії  та  основ   підприємництва:   Теоретико-методологічні аспекти розвитку   сучасної економічної системи України .  

© 2006-2020 Інформація про сайт