Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Керівництво науково-дослідної частини

beshta_keriv.png

Бешта Олександр Степанович – проректор з наукової роботи, доктор технічних наук, професор, член-кореспондент НАН України.

Здобув вищу освіту у Дніпропетровському гірничому інституті (нині НТУ «Дніпровська політехніка»), отримавши у 1979 р. диплом інженера-електрика. В НТУ «ДП» працював на посадах: інженер, науковий співробітник, аспірант, асистент, доцент, професор, завідувач кафедри електропривода, декан електротехнічного факультету. З 2006 р. працює на посаді проректора з наукової роботи. У 1991 році захистив кандидатську, а у 2001 р. – докторську дисертації.

Бешта О.С. – відомий учений, фахівець у галузі гірничої та металургійної електроенергетики, автор 3 монографій, навчального посібника, понад 150 наукових публікацій, у тому числі в міжнародних виданнях, низки авторських свідоцтв і патентів. Його наукова діяльність присвячена системним науковим дослідженням у напрямі створення фундаментальних принципів ефективного використання енергетичного потенціалу геотехнічних систем гірничо-металургійної галузі. Ним розвинуто теорію і створено системи енергоефективного керування потужними технологічними комплексами гірничо-металургійних підприємств на основі сучасних систем електропривода й автоматики для вирішення проблем енергозбереження. Під його керівництвом захищено 2 докторські та 3 кандидатські дисертації.

Науково-організаційну роботу проректор Бешта О.С. проводить у напрямах розбудови інноваційної інфраструктури університету, налагодження тісних зв’язків з науковими і науково-освітніми установами та інститутами НАН України, інтеграції в міжнародний науково-освітній простір, налагодження взаємодії з вітчизняними промисловими підприємствами, а також потужними міжнародними корпораціями, трансферу наукових розробок, створення креативного колективу однодумців.

Основні обов’язки:

- розробляє стратегію розвитку наукової-дослідної частини;

- встановлює пріоритетність наукових досліджень університету і засобів їх фінансування;

- приймає участь в роботі експертно-методичної комісії НТУ «ДП» з розгляду НДР Міністерства освіти і науки України, галузевих та відомчих підприємств;

- виконує представницьку місію щодо науково-дослідної роботи університету у Міністерстві освіти і науки, галузевих Міністерствах;

- координує роботу із бізнесовими структурами та закордонними організаціями щодо спільних науково-дослідних проектів.


dychkovsk_keriv.png

Дичковський Роман Омелянович – заступник проректора з наукової роботи, начальник науково-дослідної частини,  професор, д.т.н.

Дичковський Р.О. є вихованцем кафедри підземної розробки родовищ (нині Кафедра гірничої інженерії та освіти), котру завершив у 1996 році, отримавши диплом з відзнакою за спеціальністю «Підземна розробка родовищ корисних копалин». У 1999 році після завершення аспірантури перейшов на викладацьку роботу. Захистив кандидатську дисертаційну роботу на тему: «Обґрунтування раціональних параметрів технології гірничих робіт біля границь полів напружень (на прикладі Львівсько-Волинського вугільного басейну)».

З 2003 року працює доцентом кафедри підземної розробки родовищ, з лютого 2008 року – заступник проректора з наукової роботи, а з червня 2011 – начальник науково-дослідної частини.

Велику увагу приділяє розвитку міжнародних відносин університету та виконанню науково-дослідних робіт за рахунок міжнародних фінансових структур. З листопада 2007 року до вересня 2008 року проходив стажування в Інституті мінеральної сировини та енергетики Польської академії наук (м. Краків). Є директором Центру українсько-польської співпраці НТУ «Дніпровська політехніка».

Виконання свої професійних обов’язків поєднує з виконанням науково дослідних робіт. Особливу увагу приділяє роботам за кошти міжнародних фінансових структур. Приймав безпосередню участь у створенні Науково-навчального центру: «Проблеми високоефективного використання енергетичного потенціалу геотехнічних систем України», а також реалізації у його рамках двох науково-дослідних проектів загальною вартістю 3,2 млн. грн.

Наукові дослідження Дичковського Р.О. проводяться в сфері удосконалень розробки тонких вугільних пластів за допомогою традиційних і нових радикальних технологій за наступними напрямами:

- обґрунтування параметрів високомеханізованих та високошвидкісних технологій, вивчення напружено-деформованого стану гірського масиву при видобуванні тонких вугільних пластів із застосуванням техніки нового рівня, зокрема у зонах геологічних порушень та змінної структурної будови.

- обґрунтування параметрів свердловинної підземної газифікації вугілля;

- створення комп’ютерних імітаційних моделей у гірничому виробництві.

Основні обов’язки:

- розробляє стратегію розвитку науково-дослідної частини, змін у її структурі та здійснює загальний контроль за виконанням доручень безпосередньо проректора із наукової роботи та вищестоячих органів;

- провадить представлення результатів наукових розробок у Міністерстві освіти та науки України, галузевих Міністерствах, та відомчих підприємствах гірничодобувного комплексу;

- бере участь в роботі експертно-методичної комісії НТУ «ДП» з розгляду НДР Міністерства освіти і науки України, галузевих та відомчих підприємств;

- провадить генерацію ідей щодо проведення досліджень та вибору пріоритетності виконання науково дослідницьких робіт;

- провадить консультаційно-методичну допомогу із питань укладання умов із інноваційного розвитку та трансферу технологій.

Контактна інформація: кімната 4/34, телефони: 744-62-14, 3-36.

E-mail: dychkovskyi.r.o@nmu.oneНікітенко Ігор Святославович – заступник начальника науково-дослідної частини, кандидат геологічних наук, доцент.

Здобув вищу освіту у Дніпропетровському національному університеті (нині Дніпропетровський національний університеті ім. О. Гончара) у 2004 р., під час навчання, з 1999 по 2004 рік, працював у гемологічному центрі Національного гірничого університету (нині НТУ «Дніпровська політехніка»). З 2004 по 2007 р. навчався в аспірантурі. У 2008 році захистив кандидатську дисертацію у Київському національному університеті ім. Т. Шевченка за спеціальністю 04.00.19 – економічна геологія, у 2013 р. отримав звання доцента за кафедрою загальної та структурної геології. Працював на посадах: інженер, молодший науковий співробітник, науковий співробітник, асистент, доцент. З 2016 р. працює на посаді заступника начальника науково-дослідної частини.

Напрям наукової діяльності: археометрія, а саме застосування мінералого-петрографічних методів досліджень при вивченні стародавніх пам’яток та музейних експонатів з каменю.

Основні обов’язки:

- відповідає за технічну складову роботи науково-дослідної частини НТУ «ДП», виконання науково-дослідницьких робіт, а також за звітність перед Міністерством освіти і науки України;

- відповідає за молодіжну складову виконання наукових досліджень, розвиток молодіжних наукових ініціатив та трансферу результатів досліджень у виробництво;

- координує роботу центру науково-технічної творчості молоді, студентського наукового товариства та ради молодих учених через загальноуніверситетські програми;

- координує співпрацю заступників деканів з наукової роботи з факультетськими науковими гуртками і радою молодих учених.

Контактна інформація: кімната 4/34, телефони: 744-62-14, 3-36.

E-mail: nikitenko.i.s@nmu.one


Робота керівництва науково-дослідної частини ведеться за напрямами:

- представлення науково-дослідної частини у стосунках з підприємствами, установами, організаціями та окремими громадянами;

- становлення й розширення інноваційної інфраструктури університету;

- пошуку партнерів для виконання науково-дослідницьких робіт серед національних та закордонних освітніх, науково-дослідних та виробничих закладів;

- координації діяльності наукових підрозділів і співвиконавців НДР;

- організації наукової експертизи і обговорення проміжних і заключних результатів науково-дослідних робіт;

- забезпечення стандартизації і нормоконтролю у науковій діяльності;

- відповідальності за своєчасне і якісне виконання теоретичних і експериментальних досліджень, раціональне використання коштів, отриманих на їх проведення, дотримання планової, фінансової і штатної дисципліни, вимог охорони праці і техніки безпеки;

- організації роботи щодо впровадження результатів завершених досліджень на підприємствах;

- організації роботи з інформаційного обслуговування і матеріально-технічного забезпечення наукових досліджень;

- здійснення контролю за раціональним використанням унікальних і дорогоцінних приладів, обладнання і засобів обчислювальної техніки.

- підтримки творчих зв'язків університету з підприємствами, організаціями, міністерствами і відомствами;

- сприяння підвищенню професійної підготовки і перепідготовки наукових співробітників, в тому числі і в сфері винахідницької і патентно-ліцензійної роботи.

- організації роботи з атестації наукових співробітників згідно з затвердженим Кабінетом Міністрів України Положенням.

- сприяння залученню наукових співробітників до навчального процесу університету;

- пошуку напрямків наукових досліджень та вибору пріоритетності дослідницьких робіт;

- пошуку шляхів співпраці із закордонними та національними структурами, що займаються інноваційними проектами та трансфером технологій;

- створення індивідуальної та колективної підприємницької діяльності при реалізації науково-практичних проектів університету;

- пошуку та супроводу міжнародної тематики у рамках науково-дослідницької частини;

- контролю за роботою патентно-ліцензійною роботою та захисту прав інтелектуальної власності;

- реалізації ліцензій на використання результатів наукових досліджень на внутрішньому та зовнішньому ринках;

- контролю за обліком інноваційних розробок університету та патентно-ліцензійних розробок науково-викладацького складу;

- підготовки пропозицій до проектів фінансового плану і планів науково-дослідних робіт і контролю за їх виконанням.

- підготовки пропозицій щодо включення розробок в державні і регіональні науково-технічні програми, забезпечення ефективності і результативності досліджень, спрямованих на створення кінцевої продукції;

- розповсюдження інформації про регіональні, національні та міжнародні конкурси, гранти, стипендіальні програми та премії серед наукової молоді університету; встановлює зворотній зв’язок із кафедрами.

- збору даних щодо участі студентів і молодих учених від НГУ в науково-освітніх конкурсах – поданих заявок і переможців;

- розповсюдження інформації щодо проведення міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій та семінарів молодих учених і студентів на факультетах; встановлення зворотного зв’язку з кафедрами;

- забезпечення організаційних питань участі студентів НГУ у I та II других турах всеукраїнських олімпіад, проведення „Тижня студентської науки в НГУ”;

- формування бази даних студентів, які бажають займатися науковою діяльністю, з визначенням їх наукових керівників;

- організації періодичних видань довідників із регіональних, національних та міжнародних конкурсів на отримання стипендій і грантів;

- супроводження проектів і заявок від наукової молоді НГУ для участі у конкурсах на отримання грантів і стипендій.

Контактна інформація: кімната 4/34, телефони: 744-62-14, 3-36.

© 2006-2020 Інформація про сайт