Dnipro University of Technology — Compliance with the Time

The scientific discoveries of scientists of the University

1994

Diploma № 12. Regularity concreting of loose water-saturated rock. Authors: Pivnyak G.G., Bondarenko V.I., Zorin A.N.

1996

Diploma № 45. Regularity of softening crushed iron ore under the influence of a nonuniform pulsed magnetic field. Author: Pivnyak G.G., Shydlouski A.K., Vipanasenko S.I. Martynenko V.P.

1998

Diploma № 72. Regularity section particles crushed iron ore in conductive liquids under the influence of inhomogeneous magnetic field. Authors: Chumakov V.A., Martinenko V.P. Bodahov V.P., Kuznetsov V.G., Taran S.M., Krasulya A.S., Zenin V.A. Shidlovskii A.K.

2000

Diploma № 131. Pattern of change in sustainability naked in the workings. Authors: Ageev V.G., Kuzhel S.V., Zdzvizhkova O.O., Tulub S.B., Shashenko A.N.

Diploma № 135. The regularity of the formation of layered rocks at change of the load angle. Authors: Zorin A.M., Khalimendik J.M., Kolesnikov V.G., Khalimendik V.Y.

2001

Diploma № 151. Pattern of change in the stability of the rock naked under intermittent load. Authors: Bondarenko V.I. Gryadushchiy О.B., Meshchaninov S.K., Vershinin V.A. Goncharov A.D., Ulyanov I.V.

Diploma № 185. Regularity of the plastic behavior of viscoelastic and viscous-plastic environment in conditions's developed viscous-plastic deformation. Authors: Didyk R.P., Morozenko V.N., Kuznetsov E.V., Balakin V.F.

2002

Diploma № 188. The phenomenon of formation of roaming violated zones in stressed rocks. Authors: Khalimendik J.M. Kirichenko V.A., Zvyagilskiy Y.L., Lishin O.V., Usachenko B.M.

Diploma № 43. Regularity of rock destruction in the field of near-contour generation. Authors: Khalimendik J.M., Kurnosov A.T., Shmigol A.V., Vygodina M.A., Kolesnikov V.G.

2011

Diploma № 413. The phenomenon of lifting particles of the solid phases of the ascending gas-liquid эрлифтным flow in the form of gas shells and liquid gaps between them. Authors: Pivnyak G.G., Kirichenko E.A., Franchuk V.P., Shvorak V.G., Kirichenko V.E., Egurnova A.I., Evteev V.V.

© 2006-2020 Інформація про сайт