Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Збір та підготовка матеріалів, створення розділу – за ініціативи Вершиніної Н.М.
Шановні здобувачі вищої освіти!


      Оргкомітет запрошує Вас 16 – 20 травня 2022 р. взяти участь у роботі студентської  науково-технічної конференції «Тиждень студентської науки - 2022», яка проводитиметься у дистанційному (онлайн) режимі.
      У рамках конференції пройде засідання науково-технічних секцій


Секція 1 – Технології видобутку корисних копалин


Керівник секції – Коровяка Євгеній Анатолійович – к.т.н., завідувач кафедри нафтогазової інженерії та буріння
e-mail: koroviaka.ye.a@nmu.one
Секретар – Дмитрук Олена Олександрівна - асистент кафедри нафтогазової інженерії та буріння
тел.:(050)955-12-02,
e-mail: dmytruk.o.o@nmu.one


Секція 11 – Інформаційні та телекомунікаційні технології


Керівник секції – Алексєєв Михайло Олександрович, д.т.н., декан факультету інформаційних технологій
Секретар – Мєшков Вадим Ігорович, ст.викл. кафедри безпеки інформації та телекомунікацій
e-mail: mieshkov.v.i@nmu.one
Секція 2 – Технології машинобудування


Керівник секції – Проців Володимир Васильович, д.т.н., професор, завідувач кафедри технологій машинобудування та матеріалознавства
Секретар – Дербаба Віталій Анатолійович – к.т.н., доцент кафедри технологій машинобудування та матеріалознавства
тел.: (050) 320 34 10,
e-mail: derbaba.v.a@nmu.one


Секція 12 – Автоматизація та інформаційно-вимірювальні системи


Керівник секції – Бубліков Андрій Вікторович – д.т.н, завідувач кафедри кіберфізичних та інформаційно-вимірювальних систем, e-mail: bublikov.a.v@nmu.one
Секретар – Глухова Наталія Вікторівна, к.т.н, доцент кафедри кіберфізичних та інформаційно-вимірювальних систем
e-mail: hlukhova.n.v@nmu.one


Секція 3– Гірнича механіка


Керівник секції – Самуся Володимир Ілліч – д.т.н., професор, завідувач кафедри гірничої механіки
тел.: (050)361 14 98,
e-mail: samusia.v.i@nmu.one
Секретар – Ільїна Інна Сергіївна – к.т.н., доцент кафедри гірничої механіки
тел.: (050) 965 17 54,
e-mail: ilina.i.s@nmu.one


Секція 13 – Економіка і управління у промисловості


Керівник секції – Трифонова Олена Василівна, д.е.н., професор, декан факультету менеджменту
Секретар – Терехов Євген Володимирович, к.е.н., доцент кафедри прикладної економіки, підприємництва та публічного управління,
тел.: (066) 383 05 51,
e-mail: terekhov.ye.v@nmu.one


Секція 4 – Автомобільний транспорт


Керівник секції – Бас Костянтин Маркович – к.т.н., зав. кафедри автомобілів і автомобільного господарства,
тел.: (095) 657 49 18,
e-mail: bas.k.m@nmu.one
Секретар – Олішевська Валентина Євгенівна, доцент кафедри ААГ, e-mail: olishevska.v.ye@nmu.one


Секція 14 – Гуманітарні науки


Керівник секції – Пазиніч Юлія Миколаївна, к.політ.н., доцент кафедри філософії і педагогіки
Секретар – Нестерова Ольга Юріївна, к.пед.н., доцент кафедри перекладу
тел.: (067) 393 56 15,
e-mail: jpazynich@ukr.net
Секція 5 – Геодезія та землеустрій


Керівник секції – Рябчій Владислав Валерійович, к.т.н., доцент, завідувач кафедри геодезії
Секретар – Трегуб Юлія Євгенівна, асистент кафедри геодезії,
тел.: (050) 481 12 97,
e-mail: department1geodesy@gmail.com


Секція 15 – Інжиніринг та дизайн


Керівник секції – Заболотний Костянтин Сергійович, д.т.н., професор, завідувач кафедри інжинірингу дизайну в машинобудуванні.
тел.: (050)340 02 01, e-mail: zabolotnyi.k.s@nmu.one
Секретар – Панченко Олена Володимирівна, к.т.н., доцент кафедр інжинірингу та дизайну в машинобудуванні.
e-mail: panchenko.o.v@nmu.one


Секція 6 – Будівництво, геотехніка і геомеханіка


Керівник секції – Гапєєв Сергій Миколайович, д.т.н., зав. кафедри будівництва, геотехніки та геомеханіки, e-mail: hapieiev.s.m@nmu.one
Секретар – Дараган Тетяна Вікторівна, аспірантка кафедри БГГМ,
тел.: (098) 126-65-20


Секція 16 – Гірнича промисловість та геоінженерія


Керівник секції – Яворський Андрій Васильович, к.т.н., доцент кафедри гірничої інженерії та освіти
Секретар – Саїк Павло Богданович - к.т.н., доцент кафедри гірничої інженерії та освіти
тел.: (050)559 58 58,
e-mail: saik.nmu@gmail.com


Секція 7 – Науки про Землю


Керівник секції – Загриценко Аліна Миколаївна, д.т.н., доцент кафедри гідрогеології та інженерної геології.
Секретар – Деревягіна Наталія Іванівна, к.т.н., доц. кафедри гідрогеології та інженерної геології.
тел.: (095) 361 68 09,
e-mail: dereviahina.n.i@nmu.one


Секція 17 – Публічне управління та адміністрування


Керівник секції – Вагонова Олександра Григорівна, д.е.н., зав. кафедри прикладної економіки, підприємництва та публічного управління
Секретар – Лола Вікторія Василівна, доцент каф. прикладної економіки, підприємництва та публічного управління;
тел.:(099) 257 45 52
e-mail: lola.v.v@nmu.one


Секція 8 – Безпека праці


Керівник секції – Чеберячко Юрій Іванович, д.т.н,  професор кафедри охорони праці та цивільної безпеки.
Секретар – Столбченко Олена Володимирівна, к.т.н, доцент кафедри охорони праці та цивільної безпеки.
тел.: (050) 589 70 28,
e-mail: elena_aot@ukr.net


Секція 18 – Право


Керівник секції – Ільющенко Ганна Володимирівна, к.ю.н., доцент кафедри цивільного, господарського та екологічного права
Секретар – Світличний Олексій Олексійович, к.ю.н., доцент кафедри публічного права
тел.: (096) 092-13-33,
e-mail: iliushchenko.h.v@nmu.one
Секція 9 – Екологічні проблеми регіону


Керівник секції – Борисовська Олена Олександрівна, к.т.н., зав. кафедри екології та технологій захисту навколишнього середовища
e-mail: borysovska.o.o@nmu.one  
Секретар – Ґрунтова Валентина Юріївна, асистент кафедри ЕТЗНС
тел.: (050)676 44 07


Секція 19 – Матеріалознавство та технічна естетика


Керівник секції – Колосов Дмитро Леонідович  – д.т.н, завідувач кафедри будівельної, теоретичної та прикладної механіки
Секретар – Федоскіна Олена Валеріївна – асистент кафедри основ конструювання механізмів і машин,
e-mail: fedoskina.o.v@nmu.one
Секція 10 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка


Керівник секції – Ципленков Дмитро Володимирович, к.т.н., завідувач кафедри електротехніки
Секретар – Лябагова Тетяна Валеріївна , асистент кафедри електротехніки
тел.: (066)7746309,
e-mail: tsyplenkov.d.v@nmu.one


Секція 20 – Мовознавчі та літературознавчі дискурсивні практики


Керівник секції – Біляцька Валентина Петрівна – д.філол.н, професор кафедри філології та мовної комунікації
Секретар – Луценко Валентина Іванівна – к.пед.н., доцент кафедри філології та мовної комунікації
тел.: (095) 407 63 53,
e-mail: dnipromovantu@gmail.com© 2006-2023 Інформація про сайт